Nynäshamn stadsutveckling

Uppdraget

På uppdrag av Nynäshamns kommun så har Conara arbetat fram en stadsutvecklingsstrategi för hur centrala staden med shopping och servicefunktioner kan kopplas ihop med turistmagneten vid gästhamnen och färjeterminalerna. Genom ett antal fysiska förändringar, förtätning med nya byggnader, konstverk med vatten och justering av vägar och stråk så kan detta uppnås. Staden byggs ihop och ges helt andra förutsättningar för att upplevas som en helhet. Generellt strävas att skapa olika typer av boendeformer. Allt från ungdomsbostäder, hyresrätter, bostadsrätter och seniorbostäder för paret som kanske sålt villan till unga barnfamiljer

Förslaget

Förslaget utgår ifrån översiktsplanen, den fördjupade översiktsplanen samt förtätningsstudie och övrigt material från kommunen. Förslaget tar fasta på en ambition att stadskärnan ska växa inifrån och ut. Vi ser även en möjlighet att effektivisera ytor vid pendeltågsstation samt järnvägsparken vilket kan skapa en ny urbanitet vid hamnen. Detta förutsätter en ändring av väg 73 till lokalgata samt om dragning söder om stationshuset. Detta låser upp mark längs järnvägsparken och kan skapa en tydlig front mot hamnen. Vidare skapas en “plattform” på önskad säkerhetsnivå från östersjön på 2.5 m där en ny exploatering markerar stationen och hamnen samt en front mot Svandammsparken.

Den skapar även en tydlig entré till gångvägen i Centralgatans förlängning. Denna förstärks även av en ny vattentrappa med ekologiska funktioner som dras i Centralgatans förlängning ända ner till hamnen. Den skapar även en tydlig markering avslut mot färjeterminalen i nordost. Ett nytt stationshus parallellt med det gamla mellan den nya vägen markerar den nya stationen.

Lokalgatan, cykelleden, infartsparkering och busshållplats dras parallellt med pendeltågsstationen vilket effektiviserar flödena mellan de olika trafikslagen. En gångbro över spåren skapar ett flöde i hamnens södra delar och kopplas till svandammsparken.Centralgatan & Fredsgatans gaturum blir gågata samt “shared space” (enkelriktad gata).

Genom en expansion i bottenvåning för butiker och restauranger samt lokaler skapas en intimare och ett socialare gaturum samt en urbanitet med större stadsmässighet. Dessa kan vara permanenta eller temporära uteserveringar. En bra förebild för detta är Simrishamn där det även ändras utifrån säsong, där tex gågata blir enkelriktad i lågsäsong. Generellt eftersträvas tydligare gaturum med klassiska trädalléer samt kantstensparkering. Nya gator förstärker och öppnar upp nya och befintliga flöden och skapar en stadsmässighet i centrumkärnan. På Alkärrsplan skapas ett kvarter med matbutik, lokaler och bostäder samt markparkering framför mot Mörbyvägen.

På torget vid kommunhuset skapas en mer öppen och dynamisk miljö med hjälp av tillbyggda transparanta volymer som kan lyfta fram olika publika men även interna funktioner i kommunen.

Färdigheter

Upplagt på

19 november, 2017